Regulamin sklepu internetowego

§ 1

1.Działalność sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym joyandsmile.shop, realizowana jest przez Annę Dudojć prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Impression Anna Dudojć, pod adresem: ul. Gnieźnieńska 24, 75-736 Koszalin, ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem odpowiadającym numerowi statystycznemu REGON 321354761, NIP 6692307722.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Impression Anna Dudojć, za pośrednictwem sklepu internetowego joyandsmile.shop (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Definicje

1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca - Anna Dudojć prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Impression Anna Dudojć, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem odpowiadającym numerowi statystycznemu REGON 321354761, NIP 6692307722.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym joyandsmile.shop.

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta

11.Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji, wykorzystywanych celem zabezpieczenia dostępu do Konta w Sklepie Internetowym.

12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

13.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

16.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

17.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych poniżej:

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@joyandsmile.sho

 2. Adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 11/6, 05-510 Konstancin - Jeziorna  

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: ………………

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO SA 68 1240 3813 1111 0010 7247 9246

§ 4

Informacje ogólne

1. Wszelkie prawa obejmujące prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do wzorców i formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą udzieloną na piśmie.

2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Sprzedawca stosuje pliki "cookies", które w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta. Mechanizm plików „cookies” nie niszczy urządzenia Klienta i nie powoduje zmian w jego oprogramowaniu. Stosowanie tych plików ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Sklepu.

4. Wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Sklepu, usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, naruszający dobra osób trzecich oraz dobre obyczaje jest zakazane.

5. W celu złożenia zamówienia oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez założenie konta w systemie zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.

§ 5 Rejestracja

 

1.

Utworzenie Konta Klienta odbywa się w drodze nieodpłatnej rejestracji.

 

2.

W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszony na Stronie Internetowej Sklepu, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e –mail, numer telefonu oraz indywidualne hasło. Wypełniony formularz rejestracyjny należy drogą elektroniczną przesłać do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

 

3.

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych koniecznych dla realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym.

 

 

 

4.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

5. Po dokonaniu rejestracji możliwe jest zalogowanie się do sklepu internetowego, gdzie w zakładce „Moje konto” Klient może zmieniać i uzupełniać swoje dane oraz dokonywać zmiany Hasła.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu możliwe jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się na swoje Konto.

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

 1. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i sposobu płatności.

 1. Kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem. Na adres e-mail wskazany przy rejestracji Sprzedawca wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia, zawierającą jego specyfikację.

 1. W zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić przesyłkę w określonym terminie.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny widniejące na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowany produkcie są cenami brutto. Ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 1. przesyłka kurierska

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

-płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

-płatność kartą kredytową;

-płatności on-line

 1. Ostateczną wiążącą ceną Produktu jest jego cena podana na Stronie Internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat łącznej, całkowitej wartości zamówienia ( w tym koszty przesyłki) uwidoczniona będzie po dokonaniu przez Klienta wyboru metody dostawy i płatności. Sprzedawca może dokonywać na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz przeprowadzenia akcji rabatowych, promocyjnych, wyprzedaży. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie takich zmian będą wykonywane przez Sprzedawcę na warunkach dotychczasowych.

 1. W przypadku gdy na rachunek Sprzedawcy nie wpłynie kwota należności, wynikająca z zamówienia w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, zostaje ono anulowane, a zawarta umowa ulega rozwiązaniu.

§ 8

Realizacja zamówienia

    1. Sprzedawca realizuje zamówienie wyłącznie na terenie Polski.

    1. Sprzedawca udostępnia na Stronie Internetowej Sklepu informację dotyczącą liczby dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia, w zależności od rodzaju dostawy wybranej przez Klienta.

    1. Zamówione Produkty są dostarczane za pośrednictwem dostawcy na adres, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

    1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 1. W dniu przekazania przesyłki dostawcy, Klient otrzymuje informację o tym fakcie na adres mailowy, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 1. Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon potwierdzający zakup Produktu.

 1. W przypadku nieodebrania przesyłki pod wskazanym przez Klienta adresem, dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem pod numerem ujawnionym przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku niepodjęcia i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Sprzedawca podejmie próbę telefonicznego lub mailowego kontaktu z Klientem, w celu określenia czasu i miejsca dostarczenia przesyłki Klientowi.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

 1. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 1. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub drogą pocztową - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, uznaje się ją za niezawartą.

 1. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta ta przestaje wiązać Strony.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy na adres korespondencyjny, wskazany w §3 niniejszego Regulaminu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu.

 1. W przypadku odstąpienia, Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Produktu, powstałe na skutek nieodpowiedniego z niego korzystania ponad stan konieczny do stwierdzenia cech Produktu, będących przyczyną odstąpienia. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu zwracanego w stanie używanym w sposób nieodpowiadający zastrzeżeniu sformułowanemu w zdaniu poprzedzającym.

 1. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu Klientowi wszystkie należności uiszczone przez niego z tytułu zakupu, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy, oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w takiej samej formie, w jakiej Klient dokonał zapłaty za Produkt podlegający zwrotowi. W przypadku wybrania dostawy Produktów za pobraniem, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 10

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów pozbawionych wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta za wady Produktów.

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, zawarte w kodeksie cywilnym i innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Reklamację należy przesłać wraz z reklamowanym Produktem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu.

 1. W reklamacji należy zawrzeć m.in. opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia reklamowanego Produktu, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 1. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres do korespondencji, podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia ich dostępu przed osobami nieuprawnionymi.

 1. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są i przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu zgłoszony jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:

 1. Wybrany przez Klienta przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

 1. Wybrany podmiot, obsługujący płatności elektronicznie w Sklepie internetowym.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta wskazanym wyżej podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz dokonywania w nich zmian.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do rejestracji Konta i tym samym zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 

7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

8.Klient jest informowany przez Sprzedawcę o dostępnych możliwościach pozasądowego rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur dostępne są na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, Lista wskazanych wyżej podmiotów jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdującej się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

9. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta z gromadzonego przez siebie zbioru, w szczególności w wypadku usunięcia Konta przez Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, w sytuacji gdy naruszył obowiązujące przepisy prawa wobec Sprzedawcy, a dane osobowe są niezbędne w celu wyjaśnienia okoliczności ich naruszenia oraz potwierdzenia odpowiedzialności Klienta.

10.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji. Brak akceptacji treści nowego Regulaminu przez Klienta, zgłoszony Sprzedawcy, skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2017 .